Zpracování osobních údajů

Společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., IČO: 28081722  (dále jen „ČESKÝ TRÁVNÍK“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost ČESKÝ TRÁVNÍK jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, Litvínovice 32, PSČ: 370 01

Email:  info@ceskytravnik.cz

Telefon +420 725 129 330

www.ceskytravnik.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základ pro zpracování), a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zákazník si od společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK objednává produkty či služby (dále jen „Plnění“) a na základě této objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a společností ČESKÝ TRÁVNÍK (dále jen „Smlouva“). Pokud společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být Smlouva uzavřena a Plnění dodány.

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

  • přijetí a vyřízení objednávky Plnění;
  • zajištění doručení zásilek obsahujících Plnění zákazníkům;
  • administrativní podpora spojená s prodejem Plnění;
  • vyřízení případných reklamací či stížností zákazníků spojených s koupí Plnění

Výše popsané administrativní činnosti společnost ČESKÝ TRÁVNÍK zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny podniků a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny ČESKÝ TRÁVNÍK:

  • STING CZ s.r.o., IČO: 25163302, se sídlem Litvínovice 32, okres České Budějovice, PSČ 370 01

Výše popsané administrativní činnosti společnost ČESKÝ TRÁVNÍK zajišťuje rovněž ve spolupráci společnostmi mimo skupinu podniků a těmto společnostem proto Osobní údaje předává v rámci svých oprávněných zájmů

  •  společnosti Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje; anonymizovaná data za účelem online reklamy);
  •  Vladimír Císař, IČO: 66226414 se sídlem Boženy Němcové 583/33, České Budějovice PSČ 370 01 (zpracování účetnictví)

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy, a dále 2 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze Smlouvy.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů

Společnost ČESKÝ TRÁVNÍK nepředává Osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.

Potvrzuji, že udělením tohoto souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Dále tímto prohlašuji, že je mi známo, že nejsem povinen poskytnout společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely. Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů za předmětnými účely mohu kdykoliv odvolat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Práva subjektu údajů

Společnost ČESKÝ TRÁVNÍK tímto informuje zákazníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má zákazník rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má zákazník právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může zákazník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK. Zákazník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení.

Dále tímto společnost ČESKÝ TRÁVNÍK výslovně informuje zákazníka, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK.

mapa

Navštivte nás

Český trávník s.r.o.

Litvínovice 32 - Stecherův mlýn
370 01 České Budějovice
IČO: 28081722
DIČ: CZ28081722

Otevírací doba:

Po - Čt: 8:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 14:00
design by vhs. built by anycoders