Reklamační řád

ČESKÝ TRÁVNÍK, s.r.o. 
Litvínovice 32, 370 01 
Č. Budějovice

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od přepravce! Na případné pozdější zjištění poškození zboží vlivem přepravy nebude brán zřetel! Pokud je zboží poškozeno je nutné bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat příslušné uživatelské příručky (návody k montáži a obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží či vniknutím cizích látek.

Záruční doba Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Na vybrané zboží (umělé travní koberce) je záruka 96 měsíců.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit vyplněný reklamační formulář.

Vyřízení reklamace

Reklamace se řeší v sídle společnosti Český trávník, s.r.o. na adrese Litvínovice 32, 37001 České Budějovice. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na náklady kupujícího - na výše uvedenou adresu, musí zásilka obsahovat:

  • reklamované zboží
  • kopii nákupního dokladu (nezasílejte originál faktury, ten Vám slouží jako doklad o nabytí zboží a pokud jej zašlete zároveň s reklamovaným výrobkem, nemáme možnost jej po dobu reklamace archivovat. Nebude Vám tedy zaslán zpět!)
  • Reklamační formulář(obsahující podrobné označení závady), a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo).

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Reklamace se snažíme ve většině případů řešit výměnou za nové zboží tak, aby doba nutná k opravě výrobku byla co nejkratší. Zbytek reklamací se řeší do 30 dnů.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, popř. ihned zboží vymění za nové, nebo
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu (v tomto případě zboží zasíláme zpět s dobírečným v ceně obchodního balíku),
  • reklamované zboží přijme k odbornému, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.1.2015. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

mapa

Navštivte nás

Český trávník s.r.o.

Litvínovice 32 - Stecherův mlýn
370 01 České Budějovice
IČO: 28081722
DIČ: CZ28081722

Otevírací doba:

Po - Čt: 8:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 14:00
design by vhs. built by anycoders

Pro zlepšování našich služeb nám pomáhají soubory cookie a ukládání dat o procházení stránek. Využíváním stránek s tímto souhlasíte. Více